reklama

Jak využít dešťovou vodu pro zahradu? Voda patří do země, nikoliv do kanálu.

Starost o vodu je v dnešní době prvořadá. Na jedné straně se potýkáme s obdobími sucha, na druhé straně se stále častěji setkáváme s povodněmi. Je proto nezbytné začít s vodou cíleně hospodařit, abychom obě tyto hraniční situace eliminovali. Hospodaření s dešťovou vodou je vlastně souhrnem technických řešení, která snižují rychlost a množství vody odtékající do vodních toků a kanalizace. Nejvhodnější jsou opatření, která jsou provedena přímo tam, kde voda spadne.

Jak využít dešťovou vodu pro zahradu? Voda patří do země, nikoliv do kanálu.

Hospodaření s dešťovou vodou pro zahradu má oporu v české legislativě. Při stavbě RD se jistě setkáte s požadavkem stavebního úřadu na likvidaci dešťové vody na pozemku stavby. Dešťová voda ze střech nebo zpevněných ploch nesmí být na kanalizační řád napojena. Existují dnes firmy a řešení, které tento problém a požadavky řeší. Celý problém lze rozdělit na základní části, stupně. Zachycení vody, předčištění, akumulace, její využití a nakonec vrácení zpět do půdy, nebo-li vsakování.

Vodu nezachytí jen okapy

Pro zachycenídešťové vody pro zahradu ze zpevněných ploch existuje mnoho druhů vpustí, gul a v neposlední řadě žlabů. Liniové odvodnění - žlaby mají nespornou výhodu v tom, že se dobře kontrolují a čistí a zpevněná plocha se může snadno vyspádovat. Na trhu je široká nabídka žlabů, různých velikostí, pro různé zátěže a z různých materiálů, jako je například polymerbeton, sklolaminát, PP nebo PE. Je možné si vybrat z variant krycích roštů z pozinkované nebo nerezové oceli, litiny a kompozitu.

Odvodňovací žlab MeaEasy
Odvodňovací žlab MeaEasy

Čistění dešťové vody od olejových, ropných látek a těžkých kovů

Existuje také zcela unikátní systém pro čištěnídešťových vod pro zahradu, odvodňovací žlab a čištění v jednom MEA Clean. Systém MEA Clean je založen na víceúrovňovém filtračním substrátu, který čistí vodu od olejových a ropných látek a těžkých kovů. Účinnost systému je větší než 99% při životnosti 20 až 25 let. Do země se tak dostane voda, která nezatěžuje zeminu a podzemní prameny nežádoucími látkami.

Filtrační žlan MEA Clean
Filtrační žlan MEA Clean

Pokud je možnost umístit si na zahradě nebo jiné související ploše jímku (akumulační nádrž), můžete dešťovou vodu pro zahradu využít k mnoha účelům a významně tak snížit spotřebu pitné vody a tím i náklady. Dešťovou vodu je možné používat nejen jako zálivku zahrady, ale také v domácnosti (splachování WC, praní). Vhodné využití dešťové vody Vám pomůže vyřešit odborná firma.

Chytré hospodaření s dešťovou vodou

Existují podzemní nádrže, které jsou 100% vodotěsné a pevné, díky materiálu Duralen. Před samotnou nádrží musí být umístěn filtr, který zachytí pevné látky jako listí nebo kal. Mohou být vybaveny jednoduchým čerpadlem a bezpečnostním přepadem. Při naplnění nádrže přebytek vody odtéká do vsakovacího systému nebo v případě nouze do kanalizace. Volba velikosti nádrže záleží na uživateli, na co všechno chce dešťovou vodu používat. Jestli jen na zalévání zahrady, nebo i na mytí auta či dokonce na splachování a praní. Pak je ale již celý systém doplněn o malou domácí vodárnu, čistící jednotku a mikroprocesorové řízení. Výška respektive hloubka nádrže se dá upravit pomocí teleskopických nástavců. Taková jímka slouží zároveň jako retenční nádrž, která během naplnění zachytí ten nejprudší příval deště a teprve potom přebytek vody plynule odchází pryč.

Garážová sada 3 pack
Garážová sada 3 pack

Pro jednoduché zalévání můžeme ale použít nadzemní sloupové a nástěnné nádrže. Přes okapový filtr je část vody z okapového svodu svedena do nádrže, ze které potom můžeme vodu používat na zalévání. Design nádrží je velice různorodý, od imitace starodávných amfor až po moderní tvary.

Vsakování vody do půdy – tam patří, nikoliv do kanálu

Poslední, dnes nedílnou součástí celého systému, o kterém zde můžeme hovořit, je vsakování. Stále přibývá zpevněných ploch a tím je více a více omezováno přirozené vsakování. Na pozemek spadne v průměru 1000 l/m2rok a kdyby vše odteklo do kanalizační sítě, nutně by docházelo k jejímu přetěžování a plnění vodních toků. Právě rychlý odtok vody z velkých území při přívalových deštích způsobuje povodně. Vsakování a retence vody má velký bezpečností význam. Retence znamená, že vodu zpomalíme a do systému, ať už vsakovacího nebo kanalizačního, pustíme jen omezené množství vody. Funguje tedy jako přehrada, ale v malém. Vsakováním navíc doplňujeme zásoby podzemní vody, které se stále zmenšují.

Drenážní trubky PE Drain
Drenážní trubky PE Drain

Vsakování se řeší pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, ze kterých se sestavují celé podzemní vsakovací galerie, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Vsakovací galerie se navrhují dle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Hodnotu koeficientu filtrace zjistíte z hydrogeologického posudku nebo ho lze orientačně určit vsakovací zkouškou v místě plánovaného vsakovacího objektu. Pro obytný dům počítáme převážně vodu ze střech a zpevněných ploch jako jsou příjezdové cesty, terasy, chodníky. Zatravněnou plochu do celkového množství nezapočítáváme. Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti nebo výšce podzemní vody. Některé vsakovací bloky mají nosnost až 600 kN/m2, což spolehlivě unese i nákladní auto, které pojíždí po povrchu. Pro běžné použití si ale vystačíme s únosností 300-350 kN/m2. Některé firmy nabízí vsakovací bloky v několika výškách. S těmito systémy lze snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám, například při zvýšené hladině podzemní vody stačí požít vsakovací boxy vysoké 30 cm. Dobré je také kombinovat čistící boxy se standardními a pomocí geotextilie vytvořit dodatečný filtr proti zanášení. Návrh vsakovacího systému je dobré nechat na odborné firmě, ale v případě chalupy nebo chaty si s instalací poradíte sami.

Vsakovací tunel
Vsakovací tunel

Dříve jsme se těmito problémy zabývat nemuseli, ale s přibývající hustotou zástavby a zpevněných ploch, do kterých se voda nevsákne, hledáme způsoby, jak přírodě pomoci znovu najít přirozenou cestu vsakování dešťových vod a obnovit tak narušenou rovnováhu. Během posledních cca 15 let jsme byli svědky hned několika ničivých povodní. Je nezbytné předcházet problémům a poučit se z minulosti.

www.ronn.cz

Publikováno: 25. 5. 2018, Autor: Ivan Iliev, RONN Water Management, s.r.o. (text a foto), Profil autora: Redakce