reklama

Nakládání s odpadními vodami

V současnosti se klade velký důraz na ekologii. Jako majitelé domů bychom se měli zamyslet, jak čisté vody vypouštíme z našeho obydlí. Nakládání s odpadními vodami můžeme řešit tříkomorovým septikem nebo malou čistírnou. Každý typ je ale vhodný pro jiný způsob nasazení.

Nakládání s odpadními vodami
Jímky již vyšly z módy, navíc ty starší mohou prosakovat a znehodnocovat spodní vody
Jímky již vyšly z módy, navíc ty starší mohou prosakovat a znehodnocovat spodní vody

Nakládání s odpadními vodami ve městech

Města mají, v rámci důsledného nakládání s odpadními vodami, vybudovány centrální kanalizační sběrače. K nim jsou připojeny jak bytové domy, tak domy rodinné. Toto řešení je však mírně závislé na místních podmínkách. V případě kopců a jiných překážek může být nutností vybudování čerpací stanice, odvádějící splašky do výše položených míst. Na rovinách je vybudování a napojování jednotlivých staveb vcelku jednoduché.

Střípky z minulosti

Celá řada chat a chalup je ještě v dnešní době vybavena zcela nevyhovujícím zázemím. Žumpy, vytvořené před mnoha lety vybudováním zděné jímky, mohou mít porušenu zádržnou schopnost a odpadní látky prosakují do podzemních vod. Vyvážení obsahu žumpy na louku je také nežádoucí, neboť přináší podobný efekt. Ten je ještě výraznější za deštivého počasí. Pokud je zapotřebí jímku vyprázdnit, pak jedině za pomocí specializované firmy. Ta je vybavena moderním fekálním vozem, který přepraví náplň žumpy do nejbližší velkokapacitní čistírny odpadních vod.

Kanalizace je doménou měst a větších obcí
Kanalizace je doménou měst a větších obcí

Tři komory a filtr

Pro chaty a chalupy je vhodným řešením tříkomorový septik, na něž je navázán zemní filtr a vsakovací zařízení. Pro tuto stavbu si na nejbližším stavebním úřadě vyžádáme příslušné povolení ke stavbě. Nesmíme zapomenout ani na posudek hydrogeologa. Správně vystavěný systém funguje prakticky stejně účinně jako domácí čistírna odpadních vod. Avšak zde není zapotřebí přívodu elektřiny.

Stavba začíná výkopem pro hlavní tělesa septiku, filtru a vsakovací šachty. Tuto šachtu je vhodné postavit do jámy na hrubší kámen, působící jako drenážní prvek. Uprostřed je umístěna rozstřikovací dlaždice, sloužící k rovnoměrnému rozdělení očištěné vody. Střední část, filtr, plníme nejčastěji kačírkem a mletým vápencem doporučené hrubosti. Tím, že voda očištěná od nejhrubších nečistot, prochází skrze vrstvu materiálu, dochází jejímu přečištění. Jednou za dvacet až třicet let náplň měníme za novou z důvodu jejího zanesení. První část, tříkomorový septik, je určen pro usazení nečistot. Hrubé částice zůstávají na hladině nebo dně a do filtru tak odchází pouze mírně zakalená voda. Při výstavbě dbáme, aby bylo uzavírací víko o něco výše než terén. Je to z toho důvodu, že pokud přijde prudký déšť, mohlo by dojít až k zaplavení filtru nepřečištěným obsahem, což by jej prakticky znehodnotilo nebo výrazně snížilo filtrační schopnost. K tříkomorovému septiku lze pořídit i filtr biologický, který zabírá méně prostoru a také zajistí požadovanou čistotu vypouštěných vod.

Domácí čistírna odpadních vod

Méně prostorově náročné řešení představuje malá domácí čistírna, vybavená vzduchovým dmychadlem. Její jedinou nevýhodou tak zůstává nutnost přívodu elektrické energie. Výhody však převažují. Pokud se Vaše rodina rozroste o dalšího člena, výkon čištění je možné zvýšit. Instalace je jednodušší, protože není zapotřebí provádět systém na sebe navázaných výkopů. Malá čistírna nepotřebuje žádná další navazující zařízení, jako je filtr nebo vsakovací šachta. Malé domácí čistírny, vybavené dmychadlem, mají nízkou spotřebu energie a jednoduchou obsluhu. Po instalaci je třeba přesně seřídit přívody vzduchu do jednotlivých sekcí tak, aby čištění plynule probíhalo. Příliš silný proud vzduchu do některé z komor je nežádoucí.

Pohled do malé domácí čistírny, kde cirkulaci zajišťuje vzduch
Pohled do malé domácí čistírny, kde cirkulaci zajišťuje vzduch

Několik rad na závěr

  • Předtím, než začnete uvažovat o systému nakládání s odpadními vodami, zjistěte si, jaké povinnosti máte. Nejčastěji jde o povolení ke stavbě a hydrogeologický průzkum.
  • Očištěnou vodu můžete používat jako zálivkovou na zahrádce.
  • Tříkomorový septik je vhodný pro použití u chat, chalup nebo zřídka používaným rekreačním objektům. Instalace se vyplatí, protože není zapotřebí každoročně řešit odvoz kalů.
  • Čistírna odpadních vod se uplatní u každého rodinného domu.

Publikováno: 2. 5. 2019, Autor: Radoslav Ptáček (text), Depositphotos (foto), Profil autora: Redakce